15 december 2019 Geef Licht , Bevel, Opdracht, Hartenkreet?

                                                        geef-licht4

Thema van Antoinette : Geef Licht, Bevel, Opdracht, Hartenkreet?

Tekst: Geef Licht, Bevel, Opdracht, Hartenkreet?